ข้อแนะนำในการอุทธรณ์

1. ควรใช้คำสุภาพ

2. ข้อความมีความชัดเจนที่แก้ไขได้ (ระบุชื่อเอกสาร เลขที่ วันที่ เดือน ปี พ.ศ. ได้เป็นการดี เนื่องจากจะมีผลต่อกรรมการพิจารณา)

3. พยายามหลีกเลียงการเขียนที่พาดพิงไปถึงบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น

4. ถ้ามีข้อขัดข้องในการเขียนอุทธรณ์ ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงาน คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ นายอำเภอ พัฒนากรและครู เป็นต้น

   
  แบบหนังสืออุทธรณ์