รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๔๘
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พุทธศักราช ๒๕๓๙
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช ๒๕๓๘
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
 รายชื่อกฎหมายทั้งหมด
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 กฎกระทรวง
 มติ ครม. และหนังสือเวียนต่างๆ
 รายชื่อกฎหมายต่างประเทศ