สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [English]
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [Image]