คำพิพากษาศาลฎีกา
  คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
  คำสั่งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
  สาขาต่างประเทศและความมั่นคงของประเทศ
  สาขาเศรษฐกิจ และการคลังของประเทศ
  สาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน และการบังคับใช้กฎหมาย
  สาขาการแพทย์และสาธารณสุข
  สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร
  บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
  องค์คณะพิเศษพิจารณาอุทธรณ์