ข้อแนะนำในการร้องเรียน

1) ควรใช้คำสุภาพ

2) ข้อความมีความชัดเจนที่เข้าใจได้ (ระบุรายชื่อเอกสาร เลขที่ วันที่ เดือน ปีพ.ศ. ได้เป็นการดี เนื่องจากมีผลต่อกระบวนการพิจารณา)

3) พยายามหลีกเลี่ยงการร้องเรียนที่พาดพิงไปถึงบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็น

4) ถ้ามีข้อขัดข้องในการเขียนหนังสือร้องเรียน ควรปรึกษาเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร นายอำเภอ พัฒนากรและครู เป็นต้น

   
  แบบหนังสือร้องเรียน