สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในรอบเดือน เมษายน 2564 วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปบผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด