สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 | 4 |
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2561 (30/03/2561)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (28/02/2561)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2561 (31/01/2561)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2560 (29/12/2560)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 (30/11/2560)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2560 (31/10/2560)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2560 (29/09/2560)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 (31/08/2560)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 (31/07/2560)
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 (30/06/2560)