แผนงาน
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักงานเขตคลองเตย (01/05/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (15/02/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานปรับปรุงซอยสุขุมวิท 36 จากถนนสุขุมวิทถึงถนนพระรามที่ 4 (05/02/2562)
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ก่อนประถมและวัยเรียน สำหรับภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 256 (18/01/2562)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาและโรงเรียนวัดคลองเตย (11/01/2562)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย (03/01/2562)
ประกาศ สำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝ่ายโยธา) จ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (22/11/2561)
ประกาศ สำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝ่ายการศึกษา) (31/10/2561)
ประกาศ สำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝ่ายการคลัง) (19/10/2561)
ประกาศ สำนักงานเขตคลองเตย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ฝ่ายโยธา) (18/10/2561)