แผนงาน
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ฝ่ายโยธา) (12/11/2562)
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทงของสำนักงานเขตคลองเตย ประจำปี 2562 (06/11/2562)
แผนการปฏิบัติงานนอกเวลา ฝ่ายรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (31/10/2562)
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร และค่าอาหารเสริม (นม) (20/09/2562)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างเหมาการไฟฟ้านครหลวงติดตั้งเสาไฟฟ้า บริเวณหน้าสวนชูวิทย์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย (22/05/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการอาหารเสริม (นม) ประจำปีการศึกษา 2562 (16/05/2562)
แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองเตย (01/05/2562)
แผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตคลองเตย (01/05/2562)
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักงานเขตคลองเตย (01/05/2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (15/02/2562)