ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานปรับปรุงซอยโรงพยาบาล 1 จากถนนพระรามที่ 4 ถึงซอยรูเบีย (07/08/2562)
รายงานผลการพิจารณาและอนุมัติจัดซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (07/05/2562)
รายงานผลการพิจารณาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลุกจ้าง จำนวน 1,262 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/05/2562)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมูบ้านพัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/04/2562)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างงานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย ด้วยวิธีการประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (03/04/2562)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุม้ติสั่งจ้าง งานจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) (08/03/2562)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุม้ติสั่งจ้างงานปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding) (08/03/2562)
รายงานผลการพิจารณาและขออนุม้ติสั่งซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูก ตามโครงการบำรุงรักษาปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (08/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07/02/2562)