คู่มือแนะนำต่างๆ
คู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ใช้งานและจัดการข้อมูล (คู่มือ เวอร์ชั่น 1.2 ปรับปรุง 17/2/2557)

ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นระบบบริหารการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร ตามประเภท, มาตรา 7, มาตรา 9 และเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อื่นๆ เพื่อสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าวสารจองราชการที่เผยแพร่ข้อมูล และเป็นประโยชน์ในการเรียกใช้ข้อมูล