ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพื่ิมพื้นที่สีเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด