ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใด้ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่วะ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัตลำปาง ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใด้ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำดิบ ตำบลแม่วะ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัตลำปาง ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด