ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นางมาเรียม เรืองปราชญ์ คลังจังหวัดชัยนาท จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติในงานระบบ New GFMIS Thai ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในงานระบบ New GFMIS Thai และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีความรู้และความเข้าใจ ดำเนินการในระบบ New GFMIS Thai และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยมี นางชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการเปิดประชุมฯ อ่านต่อ ...
วันที่ 5 กันยายน 2565 นางมาเรียม เรืองปราชญ์ คลังจังหวัดชัยนาท และเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดชัยนาท เปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565
เพื่อรับลงทะเบียนโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ ...
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ณ ห้องประชุมธรรมจักร 501 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ชั้น 5 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 และให้ความรู้ความเข้าใจเป็นไปแนวทางเดียวกัน
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นางมาเรียม เรืองปราชญ์ คลังจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ลงพื้นที่ร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 8 ณ วัดเนินขาม
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ...
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565เข้าร่วมพิธีส่งมอบที่อยู่อาศัย “โครงการบ้านในดวงใจ เพื่อคนทุกวัยชัยนาท”และ “โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดชัยนาท” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
์เพื่อบูรณาการกับทุกภาคส่วนในจังหวัดชัยนาท ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยที่มีความเปราะบาง ให้มีมาตรฐาน มีความปลอดภัย มั่นคง มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า พร้อมระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จำเป็นในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท รวมจำนวน 10 หลัง และได้กำหนดส่งมอบที่อยู่อาศัย
... อ่านทั้งหมด