ข่าวประชาสัมพันธ์
ไทย-อินเดีย ความสัมพันธ์แนบแน่น เฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูต พร้อมให้ความร่วมมือทางวัฒนธรรม อาหาร ภาพยนตร์ ศิลปะร่วมสมัย ศาสนาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังที่นายนาเคศ สิงห์ (H.E. Mr. Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะและได้หารือเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินเดียว่า ทางเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย แสดงความสนใจในความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและอินเดีย อาทิ การใช้ชื่อที่มีรากมาจากภาษาบาลี-สันสกฤต ประเพณีและวัฒนธรรมทางศาสนา และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างอินเดียและไทยที่มีความเป็นมาอย่างลึกซึ้งและยาวนาน ซึ่งทำให้ฝ่ายอินเดียมีความประสงค์ที่จะดำเนินความร่วมมือทางวัฒนธรรมอื่นๆ ร่วมกับฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก ส่งเสริม Soft Power ด้วยมิติวัฒนธรรมผ่าน 5F อาหาร (Food) แฟชั่น (Fashion) ภาพยนตร์(Film) เทศกาลและประเพณี (Festival) มวยไทย (Fighting) ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ สร้างงาน สร้างรายได้แก่ประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวต่อไป สำหรับความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินเดียในอนาคต ทางเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย กล่าวถึงความร่วมมือและความสัมพันธ์ในมิติทางวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม อาทิ การดำเนินความร่วมมือในด้านการสนับสนุนงานศิลปะ ทัศนศิลป์ นาฏศิลป์ โดยทางอินเดียมีความประสงค์ที่จะนำคณะนักแสดงทางวัฒนธรรมอินเดียมาจัดแสดง รวมถึงริเริ่มการจัดกิจกรรม อาทิ เทศกาลอาหาร เทศกาลภาพยนตร์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย หรือนิทรรศการเกี่ยวกับศาสนาพุทธร่วมกับฝ่ายไทย โดยในปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย อยู่ระหว่างเตรียมการจัด India – ASEAN Painting Exhibition หรือนิทรรศการภาพจิตรกรรมอินเดีย – อาเซียน ซึ่งจะมีการนำผลงานจากศิลปินอาเซียนกว่า 10 คนมาร่วมจัดแสดงในนิทรรศการด้วย ทั้งนี้ สำหรับความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทยอินเดียที่ผ่านมาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การเข้าร่วมงานวันต่อต้านความรุนแรงสากล (International Day of Non-Violence) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ , การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมงานวันโยคะสากล (International Day of Yoga) ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี 2565 รวมถึงการจัดงาน North East India Festival ที่ประเทศไทยเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมสองประเทศทั้งดนตรี อาหาร แฟชั่นโชว์ ศิลปะ และนิทรรศการ ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศอินเดียในปี 2565ล่าสุดทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมพิธีลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย พ.ศ. 2565 – 2570 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน อีกด้วย เชื่อมโยง ...
ครม.แต่งตั้ง “เพชรรัตน์ สายทอง” นั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอแต่งตั้งนางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ขับเคลื่อนงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ตรวจ ติดตาม กำกับ ดูแล และเร่งรัดการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัดวธ.เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายวธ. และแผนปฏิบัติการวธ. ที่มุ่งขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและประชาชน เชื่อมโยง ...
วธ.เผย 34 โครงการสุดเจ๋ง ได้รับงบหนุนจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยรวมกว่า 4 ล้าน ส่งเสริมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพิ่มมูลค่างานสร้างสรรค์จากท้องถิ่นสู่นานาชาติ
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าว ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2566 โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ ศิลปินและสื่อมวลชนเข้าร่วม นายอิทธิพล กล่าวว่า “รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อน Soft Power ความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักระดับนานาชาติ มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรม 5F อาหารไทย (Food) ผ้าไทยและการออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ (Film) มวยไทย (Fighting) และเทศกาลประเพณี (Festival) ให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) มีนโยบายสร้างเสริมภูมิปัญญาทางศิลปะร่วมสมัย และเพิ่มพูนคุณค่าให้แก่สังคมในระดับท้องถิ่นสู่ระดับนานาชาติ ซึ่งจากการจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย” ขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. 2551 โดยภาพรวมนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2565 ได้ให้การส่งเสริมโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 9 สาขาทั้งสิ้น 128 โครงการ รวมกว่า 39 ล้านบาท” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า “สำหรับในปี 2566 สศร. มีผู้สนใจยื่นขอรับทุน 257 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาคัดเลือกตามแนวทางเน้นงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพิ่มคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างเครือข่าย และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่ระดับนานาชาติ ผลปรากฎว่ามีผู้ได้รับทุน 34 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,100,000 บาท อาทิ ประติมากรรมชุมชนจากเหล็กใต้น้ำ : ประวัติศาสตร์เมือง ระบบนิเวศน์แม่น้ำ และแม่เหล็ก ของนางสาวธารินี รัตนเสถียร ,ค่ายพัฒนาศักยภาพทางศิลปะเยาวชนผู้มีความสามารถ พิเศษด้านทัศนศิลป์ ของนายสังคม ทองมี ,สัปดาห์ศิลปะแห่งเมืองหัวหิน ประจำปี 2566 ของบ้านศิลปินหัวหิน ,เทศกาลน่าน ของมูลนิธิน่าน ศึกษา, ศิลปะสัญจร เพื่อการให้และมีส่วนร่วมเชิงวัฒนธรรม ของกลุ่มจิตรกรไทยและนีโอล้านนา การแสดงฟ้อนล้านนาร่วมสมัย เพื่อจัดแสดงใน MOVE 2023-International World Dance Day UNESCO Online Festival ประเทศมาเลเซีย ของนายรณรงค์ คำผา เป็นต้น และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย ผ่านกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย โดยสามารถบริจาคด้วยตนเอง โดนผ่านธนาคาร ธนาคารกรุงไทย 'กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย' เลขที่บัญชี 178-6-00685-5 หรือ เช็คสั่งจ่ายในนามกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ซึ่งสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางเพจ กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย และที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2093754 ทั้งนี้ นอกจากนี้ สศร. ได้เปิดโอกาสให้ศิลปิน ศิลปาธร ตลอดจนผู้ประกอบอาชีพศิลปะ สมัครขอรับการสนับสนุนได้จากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกด้วย ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ocac.go.th หรือลิงก์ https://bit.ly/3XxKmxI เชื่อมโยง ...
นายกรัฐมนตรี-ครม ร่วมส่งสุขวิถีไทย รับปีใหม่ 2566 วธ.จัดสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลใหญ่ ทั่วไทย-ทั่วโลก จัดมหกรรมฯ คืนความสุขให้ท้องถิ่น ส่ง E-card มอบคำขวัญอวยพร ชวนฟังดนตรีในสวน ต้อนรับลมหนาว แจกหนังสือ พร้อมชวนศึกษาประวัติศาสตร์เข้าอุทยาน-พิพิธภัณฑ์แห่ง
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565
วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ ครม. ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ส่งสุขวิถีใหม่ สืบสานวิถีไทย ปลอดภัยสร้างสรรค์” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่วธ. ให้การต้อนรับ โดยนายกรัฐมนตรีได้ชมวีดิทัศน์สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 เปิดแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ เขียนและส่งบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Card) อวยพรปีใหม่ 2566 จากนั้นชมชุดของขวัญผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมไทย CPOT ประเภทผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อสุขภาพ ด้วย นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐเร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดอย่างยั่งยืน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึก ค่านิยมและวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทยผ่านกิจกรรม โครงการ สื่อต่างๆ ไปสู่ประชาชน มุ่งขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG และผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดังนั้น จึงได้จัดทำปฏิทินโครงการของวธ. เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2566 ให้แก่ประชาชน ภายใต้ชื่อโครงการ “ส่งสุขวิถีไทย รับปีใหม่ 2566” อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ชวนทำ E-card อวยพรปีใหม่ 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.m-culture.go.th และ Facebook กระทรวงวัฒนธรรม จัดจำหน่ายชุดของขวัญผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT ประเภทผลิตภัณฑ์รักษ์โลกเพื่อสุขภาพ ณ ร้านค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook : CPOT และการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วัดพระธาตุนาดูน จังหวัดมหาสารคาม สร้างงาน สร้างรายได้ และส่งความสุขแก่ประชาชน กรมการศาสนา จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2566 ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 76 จังหวัดทั่วประเทศ ตลอดจนวัดไทยในต่างประเทศและวัดต่างๆ ทั่วโลก และกิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดบ้านศิลปินแห่งชาติ 4 ภาค ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ บ้านศิลปินหรือหอศิลป์แหล่งเรียนรู้แต่ละภาค กรมศิลปากร จัดนิทรรศการ ส.ค.ส./ปฏิทินไทย และการเสวนาทางวิชาการ ณ หอสมุดแห่งชาติ จัดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชน ณ สังคีตศาลา เปิดอุทยานประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทุกแห่ง ให้เข้าชมฟรี 31 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 รณรงค์ให้หนังสือเป็นของขวัญปีใหม่ : “ปีใหม่ ให้หนังสือ” ในราคาพิเศษ เปิด Night at the museum อีกทั้งชวนร่วมกิจกรรมสักการะพระพุทธปฏิมา ณ วังหน้ามงคลพุทธคุณ นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า สำหรับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ชวนทำ E-card อวยพรปีใหม่ 2566 www.ocac.go.th เรียนรู้ดูหอศิลป์ ในงาน “Christmas in Library” เปิดหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชมผลงานศิลปะ และเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ภาพวาดสีน้ำ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ชวนชมการแสดงผลงานทัศนศิลป์ศิษย์เก่า วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี การแสดง “รื่นเริงสุขสันต์ รับขวัญปีใหม่ 2566” จากลพบุรี และงาน Amazing Night Sukhothai Countdown 2023 ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ศูนย์คุณธรรม ผลิตสื่อ Moral Game “ทำดี...ไม่ต้องเดี๋ยว” ให้ประชาชนร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องราวความดีในช่วงวันปีใหม่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ผลิตสื่อการ์ตูนแอนิเมชัน "สัมมาทิฏฐิ ทะลุมิติมายา" เพื่อเผยแพร่สื่อคุณธรรมที่ดีและสร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน สนุกสนาน เข้าใจง่าย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ชวนฟัง “ดนตรีในสวน” ต้อนรับลมหนาว บริเวณลานละลาน จากคณะดุริยางค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมสนุกกิจกรรมแจกหนังสือที่ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หอภาพยนตร์ จัดงานมายาไนท์ ครั้งที่ 3 เปิดเมืองมายาในยามค่ำคืนประดับไฟ ให้ผู้สนใจมารับลมหนาวเที่ยวเล่นถ่ายรูปในเมืองจำลองประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ จัดฉายภาพยนตร์ โปรแกรม "หม่อมน้อยรำลึก" 7 เรื่อง ปิดท้ายสิ้นปี ด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายของวาระชีวิตของหม่อมหลวงพันธุ์นพ เทวกุล เรื่อง "มายาพิศวง" ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765 เชื่อมโยง ...
วธ.ร่วมกับ 5 องค์การศาสนา เชิญชวนศาสนิกชนและทุกภาคส่วนจัดพิธีทางศาสนาและอธิษฐาน ขอพรตามหลักศาสนา ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร
วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้รับทราบแถลงการณ์ ต่างมีห่วงใยและปรารถนาร่วมกันถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา ร่วมกับ 5 องค์การทางศาสนา จึงได้จัดพิธีทางศาสนาถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ว ประกอบด้วยองค์การทางศาสนาพุทธ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา องค์การทางศาสนาอิสลาม จัดพิธีดุอาอ์ขอพร องค์การทางศาสนาคริสต์ จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ พิธีนมัสการพระเจ้า สวดภาวนาและอธิษฐานถวายพระพร องค์การทางศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพร และองค์การทางศาสนาซิกข์ จัดพิธีสวดอัรดาสขอพรจากพระศาสดาและถวายพระพร ณ ศาสนสถานตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้นๆ ในสังกัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอิทธิพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานสังกัด ทั้งในส่วนกลาง และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในส่วนภูมิภาคได้จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาณ สถานที่ตั้งให้มีความงดงามและเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเป็นการร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน จึงขอเชิญชวนศาสนิกชนทุกศาสนา และทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ได้ร้อยรวมใจ ร้อยรวมพลังร่วมกันประกอบพิธี ณ ศาสนสถานตามหลักบัญญัติของศาสนานั้นๆ ทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด