ข่าวประชาสัมพันธ์
พช.เมืองอู่ไทร่วมประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference และระบบทีวี พช.
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565
นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference และระบบทีวี พช. โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ในการนี้ นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ,นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อติดตามรับทราบข้อสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติงานของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานีทั้งนี้ได้ประสานให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง8 อำเภอเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ ผ่านระบบทีวีพช. ด้วย เชื่อมโยง ...
พช.เมืองอู่ไทร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 18 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 09.00 น. นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 5 และเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธานการประชุม “การติดตามการดำเนินงานภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย (จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฏร์ธานีสงขลา) และเขตตรวจราชการที่ 18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตรอุทัยธานี) พร้อมด้วยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช และศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM Cloud Meeting จากสำนักตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. ผลการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้ – ภารกิจที่ 1 การขับเคลื่อนการดาเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – ภารกิจที่ 2 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล – ภารกิจที่ 3 การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) – ภารกิจที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ – ภารกิจที่ 5 การติดตามเงินทุนที่อยู่ระหว่างชาระคืนเงินยืมตามสัญญา โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ปี 2564 – ภารกิจที่ 6 การบริหารจัดการหนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี – ภารกิจที่ 7 การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ – ภารกิจที่ 8 การพัฒนาบริการดิจิทัลสาหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล“Click ชุมชน” 2. โครงการ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 3. การจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 4. ผลการเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – งบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน – งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการนี้ นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยนางธนหทัย ชัยศึก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางปริยานุช สาริกา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางประกายศรี วิปุละ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางรุ่งนภา นิยุทตรานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี เชื่อมโยง ...
พช.เมืองอู่ไท:ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลฯ จปฐ.2565
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา 13.30 น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลักการของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1) ใช้เครื่องชี้วัดความจำเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและหมู่บ้าน/ชุมชนว่าบรรลุตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานหรือไม่ 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการความจำเป็นพื้นฐาน นับตั้งแต่การกำหนดปัญหาความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 3) ใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานเป็นแนวทางในการคัดเลือกโครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบัติมากขึ้น จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2565 ตามแนวทางการบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน และตามห้วงเวลาที่กำหนด โดยเตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูลฯตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 จนถึงการตรวจสอบและรับรองผลข้อมูล จปฐ. ในระดับอำเภอ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – เดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งได้ส่งเสริมสนับสนุนบริหารการจัดเก็บข้อมูลฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ติดตาม เร่งรัดตรวจสอบ และการจัดเก็บข้อมูล ให้เป็นไปตามขั้นตอน และทันตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลฯ ให้ประชาชนได้ทราบและเห็นความสำคัญอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนใช้ประโยชน์จากข้อมูลฯ ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จาก 8 อำเภอ เป้าหมายการจัดเก็บฯ 81,384 ครัวเรือน ดำเนินการจัดเก็บฯ ได้ 81,437 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.07 ดังนี้ 1) ประชากรที่อาศัยอยู่จริงจำนวน 81,437 ครัวเรือน มีประชากรที่อาศัยอยู่จริง ไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีประชากรจำนวน 211,149 คน แยกเป็น ชาย 101,145 คน หญิง 110,004 คน อำเภอบ้านไร่ มีประชากรสูงที่สุดจำนวน 49,157 คน รองลงมาคืออำเภอลานสักจำนวน 36,478 คน และอำเภอเมืองอุทัยธานีจำนวน 28,382 คน ตามลำดับสำหรับอำเภอหนองขาหย่าง มีครัวเรือน และประชากรน้อยที่สุด จำนวน 11,613 คน 2) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี 83,123 บาท อำเภอเมืองอุทัยธานี มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุด จำนวน 103,835 บาท และอำเภอทัพทัน มีรายได้ต่อคนต่อปีต่ำสุด จำนวน 69,599 บาท 3) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน 17,958 บาท อำเภอเมืองอุทัยธานี มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนสูงที่สุด จำนวน 19,639 บาท และอำเภอทัพทัน มีรายได้ต่อเดือนต่ำสุด จำนวน 15,626 บาท 4) รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี 47,200 บาท อำเภอที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงที่สุด ได้แก่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จำนวน 62,270 บาท อำเภอที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ำสุดคืออำเภอหนองขาหย่าง 34,112 บาท เมื่อวิเคราะห์แหล่งค่าใช้จ่ายทั้งหมด ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายในการบริโภคที่จำเป็นสูงถึง 50,967 บาทต่อปี และเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต 39,104 บาทต่อปี 5) ระดับความสุขของคนในครัวเรือน ค่าคะแนนสูงสุดที่ 10 คะแนน จังหวัดอุทัยธานี มีระดับความสุขเฉลี่ยในครัวเรือน ค่าคะแนน 8.43 อำเภอที่มีระดับความสุขเฉลี่ยสูงสุด คือ อำเภอหนองฉาง 8.82 และอำเภอที่มีระดับความสุขเฉลี่ยน้อยสุด คือ อำเภอบ้านไร่ 7.96 6) ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์รายได้เฉลี่ย 40,000 บาทต่อคนต่อปี จำนวน 312 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.38 อำเภอที่มีครัวเรือนตกเกณฑ์มากที่สุด คือ อำเภอบ้านไร่ จำนวน 155 ครัวเรือน รองลงมาคือ อำเภอหนองฉาง จำนวน 58 ครัวเรือน อำเภอลานสัก จำนวน 47 ครัวเรือน และอำเภอที่ไม่มีครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้ คือ อำเภอทัพทัน 7) ตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์เรียงลำดับมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ 1. ตัวชี้วัดที่ 25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ คิดเป็นร้อยละ 3.24 2. ตัวชี้วัดที่ 24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา คิดเป็นร้อยละ 3.21 3. ตัวชี้วัดที่ 23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน คิดเป็นร้อยละ 3.08 เชื่อมโยง ...
พช.เมืองอู่ไทจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565
เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวธัญญา ชำนินอก วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดอุทัยธานี บรรยายการป้องกันการทุจริต หลักสูตร ด้านทุจริตศึกษา ดังนี้ ๑)การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒) ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ๓) STRONG : จิตพอเพียง ๔) พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อมา เวลา ๑๔.๐๐ น. นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ดังนี้ ๑.โครงการคนดีศรี พช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๒.โครงการสำนักงานน่าอยู่ ประจำปี ๒๕๖๕ ๓.โครงการจัดการความรู้งานพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมได้มอบแนวทางการดำเนินชีวิตและขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ดังนี้ ๑) จงภูมิใจในสิ่งที่ทำดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ๒) ยึดมั่นในอุดมการณ์พัฒนาชุมชน “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน จะพัฒนาคนให้พัฒนาที่ใจ จะพัฒนาอะไร ให้พัฒนาที่ตนเองก่อน” ๓) ทำงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ๔) หลักการครองตน ครองคน และปัจจัยแห่งความสำเร็จ ๑. มีวิสัยทัศน์ ๒. การคิดวิเคราะห์ ๓. กล้าเปลี่ยนแปลง ๔. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ๕. การตรงต่อเวลา ๖.ไว้วางใจได้ จากนั้น เวลา ๑๕.๐๐ น.ได้รับเกียรติจาก นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน บรรยาย ผ่านระบบ zoom meeting จากกรมการพัฒนาชุมชน ๑) พช.กับการสร้างความโปร่งใสต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคราชการ ๒) การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน การสร้างนวัตกรรม การไม่รอ การไม่เพิกเฉย และการคิดริเริ่มสร้างสรรงานพัฒนาชุมชนจากจุดเล็กๆในพื้นที่ ในการนี้ นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการจังหวัด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอ จำนวน 63 คนเข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสะแกกรัง ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี ชั้น ๕ เชื่อมโยง ...
ผู้ว่าเมืองอู่ไท:ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2565 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้า อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
15.00 น. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายสริห์หอมหวล พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานีร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมีประจำปี 2565 ภายใต้แนวคิด “ผ้าทอไทย สายใยแห่งพระเมตตา สร้างอาชีพ ปวงประชาอย่างยั่งยืน” ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-20 สิงหาคม 2565 เป็นเวลา 9 วัน ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นำทัพสินค้า OTOP ของดีของเด่นจากทั่วประเทศ มากกว่า2,000 ร้าน สำหรับพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานส่งเสริมศิลปาชีพประทีปไทย ประชาสัมพันธ์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง จังหวัดอุทัยธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ได้นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดอุทัยธานี เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงานศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมีด้วย ซึ่งจังหวัดอุทัยธานี ได้รับจัดสรรพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายในงานฯ จำนวน 24 บูธ แบ่งเป็นประเภทสินค้า ดังนี้ 1)ประเภทอาหารจำนวน 5 บูธ 2)ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 14 บูธ 3)ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร จำนวน 1 บูธ4)ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก จำนวน 4 บูธ และ 5)ประเภท KBO จำนวน 1 บูธ โดยมียอดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 12-14 สิงหาคม ที่ผ่านมา เป็นเงิน กว่า 1,118,420 บาท เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด