มติคณะรัฐมนตรี
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (11/02/2565)
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (08/02/2565)
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 (22/12/2564)
ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 1/2564 (06/05/2564)
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี(กระทรวงการคลัง) (28/05/2563)
คณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี(กระทรวงการคลัง) (28/05/2563)
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (09/04/2563)