ประกาศ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่11) (23/12/2564)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่4) (23/12/2564)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดสำนักงานพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (29/11/2564)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอก (06/10/2564)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (31/05/2564)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ 2 (19/05/2564)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องตัวอย่างการพิจารณาลักษณะความซับซ้อนของงานจ้างที่ปรึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (23/04/2564)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ 9 (26/03/2564)
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ 10 (21/01/2564)
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง แก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564