2. คำสั่ง เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
แต่งตั้งคณะทำงานรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (09/08/2565)
การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท (05/04/2565)
แต่งตั้งคำสั่งมอบหมายผู้มีสิทธิถือ GFMIS Token Key และรหัสผ่าน (password) หรือรหัสผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) สำหรับปฏิบัติงานผ่านเครือข่าย Internet (04/04/2565)
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (24/01/2565)
แต่งตั้งนายทะเบียนสวัสดิการรักษาพยาบาล (18/01/2565)
มอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล (Digital-Pension) (18/01/2565)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ส่วนภูมิภาค) (13/12/2564)
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30/11/2564)
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบบ้านพัก และสภาพบ้านพัก (12/10/2564)
แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท (06/10/2564)