1. คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
คู่มือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (31/08/2565)
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุมัติข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMIS Thai สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท (12/04/2565)
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการอนุมัติเอกสารขอเบิกในระบบ New GFMIS Thai สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท (12/04/2565)
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบบำเหน็จค้ำประกัน สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัด (12/04/2565)
คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท (11/04/2565)
คู่มือมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท (16/03/2565)
คู่มือมาตรฐานการให้บริการสำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท (16/03/2565)
คู่มือการใช้งานระบบ Live Chat สำหรับ Supervisor (01/03/2565)
คู่มือระบบการลงทะเบียน (ผู้ค้าภาครัฐ) (01/02/2565)
คู่มือรูปแบบและบทวิเคราะห์รายงานการเงินรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด สำหรับสำนักงานคลังจังหวัด (20/12/2564)