แผนยุทธศาสาตร์ของหน่วยงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (16/03/2565)
แผนที่ยุทธศาสตร์สำนักงานคลังจังหวัด (04/10/2564)
แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (01/10/2563)
แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ปี 2564-2565 (01/10/2563)
แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมบัญชีกลาง ฉบับปรับปรุง ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (28/05/2562)
แผนปฏิบัติราชการกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 (01/10/2561)
แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (03/04/2560)