การตีความ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ข้อหารือการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ ๐ (26/07/2565)
ข้อหารือการแนวทางปฏิบัติตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (26/07/2565)
ข้อหารือการละเว้นการแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้งงาน และคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (25/07/2565)
ข้อหารือการออกหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างกรณีกิจการร่วมค้า (06/07/2565)
ข้อหารือกรณีผู้ชนะการเสนอราคาฃอสละสิทธิในการเข้าทำสัญญา (28/06/2565)
ข้อหารือการแกไขสัญญาตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และการหักเงินค่าปรับ (23/06/2565)
ข้อหารือการดำเนินการเปลี่ยนแปลงแกไขสัญญาซื้อขาย กรณีจัดทำสัญญารวมรายการ (13/06/2565)
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่ดู่สัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ (13/06/2565)
ข้อหารือกรณีเรียกค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้างจากผู้ทิ้งงาน (24/05/2565)
ข้อหารือกรณีการโอนสินทรัพย์ที่ได้จากการดำเนินโครงการตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) (20/05/2565)