ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ ใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องโขน เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำผลิตภัณฑ์ของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและคู่สมรส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสร้างในรูปแบบบทเพลงเรียบเรียงดนตรีใหม่ (Remix) วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำผลิตภัณฑ์ของขวัญและของที่ระลึกสำหรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคและเอเปคและคู่สมรส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุในการปฏบิตังานพิธี งานเครื่องสดและวัสดุสำหรับใช้ประกอบจิตกาธาน ในภารกิจการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดประกวดราคาจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงานพิธี งานเครื่องสดและวัสดุสำหรับใช้ประกอบจิตกาธาน ในภารกิจการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จำนวน 2 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อรองรับการดำเนิน ณ กลุ่มปฏิบัติพิธีการส่วนหน้าและกลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานซักรีด จำนวน 4 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดประกวดราคาจ้างโครงการซุปเปอร์สตาร์ปักหมุดเที่ยว ปันฝันตามรอยชุมชน ยลวิถี โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม อาคารงานเครื่องเกียรติยศ อาคารสำนักงานชั่วคราวกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และอาคารหอศิลป์แห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดประกวดราคาจ้างออกแบบและพัฒนาตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคมในรูปแบบ Digital Content โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างจัดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องโขน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดเช่าเรือพายสำหรับใช้ในการจัดงาน "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณี สู่ความยั่งยืน" จำนวน 6 ลำ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงาน "ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสาน ประเพณีไทย สู่ความยั่งยืน" วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดประกวดราคาจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง) จำนวน 82 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดโครงการ THAI 5F SOFT POWER วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดประกวดราคาจ้างบันทึกเทป ตัดต่อ และออกอากาศการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม อาคารงานเครื่องเกียรติยศ อาคารสำนักงานชั่วคราวกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และอาคารหอศิลป์แห่งชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม อาคารงานเครื่องเกียรติยศ อาคารสำนักงานชั่วคราวกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และอาคารหอศิลป์แห่งชาติ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมารที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม อาคารเครื่องเกียนติยศ อาคารสำนักงานชั่วคราวกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และอาคารหอศิลป์แห่งชาติ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม อาคารงานเครื่องเกียรติยศ อาคารสำนักงานชั่วคราวกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน และอาคารหอศิลป์แห่งชาติ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบวีดิทันศน์ประกอบบทเพลง (Music Video) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบภายในอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์และอาคารหอศิลป์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 34 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงานพิธี งานเครื่องสดและวัสดุสำหรับใช้ประกอบจิตกาธาน ในภารกิจการการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะจง วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงานพิธี งานเครื่องสดและวัสดุสำหรับใช้ประกอบจิตกาธาน ในภารกิจการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับรับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (รถตู้ขนาด 12 ที่นั่ง) จำนวน 82 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 5 ราย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่เทศกาลกฐิน ประจำปี 2565 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดประกวดราคาจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่เทศกาลกฐิน ประจำปี 2565 วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ใช้งานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 34 กล่อง วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างที่ปรึกษาและออกแบบการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ตามสัญญาเลขที่ 25/2565 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 เครื่อง ใช้งานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่่ 30 กันยายน 2566 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 34 กล่อง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 5 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 5 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง โครงการ เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเวลา 2 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565) วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุีค และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดการแสดงทางวัฒนธรรมสำหรับการจัดงานเลี้ยงรับรอง การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค พ.ศ. 2565 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างทำโล่เชิดชูเกียรติภายใต้โครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" ประจำปี 2565 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างเหมาบริการยานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น (รถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน) ในวันศุกร์ ที่ 23 กันยายน 2565 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างเก็บสถิติข้อมูลมูลค่าอุตสาหกรรมคอนเทนต์ ประจำปี 2564 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองการต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเลขานุการปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานของกลุ่ม (ป.ย.ป.) ในกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับงานอาคาร จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จ้างจัดโครงการซุปเปอร์สตาร์ปักหมุดเที่ยว ปันฝันตามรอยชุมชน ยลวิถี วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จ้างบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 1 คัน และรถประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 1 คัน วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Zoom วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่ จังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2565 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิธีลงนามโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างปี พ.ศ. 2565 - 2570 และกิจกรรมทางวัฒนธรรม วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคมในรูปแบบ Digital Content วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่สื่อส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ เพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคมทางสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเดินทางไปราชการ ณ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก และฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2565 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี 2565 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและผลิตสื่อการเรียนการสอนศิลปะสำหรับผู้พิการโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี 2565 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ จำนวน 34 กล่อง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมเว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (Web Portal) วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเครื่องเสียงและไฟสำหรับการจัดกิจกรรมภูษาอาเซียน วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบตกแต่งนิทรรศการ การสาธิต และออกแบบจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และกระเป๋าประชาสัมพันธ์ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน และการจัดกิจกรรมภูษาอาเซียน วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสาน (Hybrid) สานพลังเด็กและเยาวชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้เสริมคุณค่าและภูมิคุ้มกันทางสังคม จำนวน 10 รายการ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดแสดงเครื่องแต่งกายพื้นเมืองมาเลเชีย วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จ้างจัดทำนิทรรศการ The Art of Thai Silk: Thai Heritage to the World เพื่อจัดแสดงในโครงการ "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงจ้างที่กองตรวจราชการ (กรณีเดินทางไปราชการ จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 ราย) วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการยาพาหนะ ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สำหรับคณะผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่น วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาดในงานภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาดในงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างจัดการเจรจาทางธุรกิจ (Business Matching) ภายในงาน ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (Printer) ยี่ห้อ HP รุ่น LaserJet Pro MFP M22fdw จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการประชุมทางไกลสำหรับ กอง/ศูนย์/กลุ่มภายในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 4 รายการ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้งาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" ด้วยวิธีประกวดราคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในการจำหน่ายแบบ e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน (ทดแทนรายเดิม) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน 3 อัตรา วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างศูนย์ปฏิบัติการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม ระยะที่ 14 ต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุชุดตรวจแบบหาแอนติเจนด้วยตนเอง Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 3,000 ชุด วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 91 รายการ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดรัมเครื่องปริ้นเตอร์ Epson AL - M300DN จำนวน 1 กล่อง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
TOR จ้างจัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "จ้างจัดการแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์ มโนราห์บัลเลต์ ภายใต้งาน ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำและพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาพิจารณ์ งานจ้างจัดงานภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 TOR จ้างจัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาพิจารณ์ งานจ้างจัดงานภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 เอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาพิจารณ์ งานจ้างจัดงานภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล ตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 เอกสารประกวดราคาจ้างจัดงาน "ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล" ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยในการจำหน่ายแบบ e-Commerce ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
รายงานการดำเนินการตามร่างเป้าหมายและตัวชี้วัดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระยะที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาและดอกแบบการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมชายแดนใต้ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องควบคุมการเปิด - ปิดไฟฟ้าแสงสว่างของอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจ้างจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ในการจำหน่ายแบบ e-Commerce วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาไปสู่ข้อมูลใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Fuji Xerox P455d จำนวน 1 ตลับ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดทำและพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอกสาร 2 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดทำและพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอกสาร 1 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถ้วยรางวัลเพื่อใช้ในการประกวดอาหารสามศาสน์ และการประกวดละครชาตรี ดำเนินกิจกรรมโครงการ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาวิจารณ์รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจ้างดำเนินโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารนสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
การจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา สอบราคา วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ทดแทนรายเดิม) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง ณ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ เพื่อใช้ประกอบของพระราชทานกล่องดินพระราชทาน กล่องน้ำหลวงพระราชทาน และกล่องเพลิงพระพระราชทานเทียนขี้ผึ้ง (ขนาด 30 กรัม ขนาด 45 กรัม ขนาด 90 กรัม) วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาวิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดทำและพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตารางเปรียบเทียบ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาวิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๔ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดทำและพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๓ รายการ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปีกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาไปสู่ข้อมูลใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาวิจารณ์งานจ้างจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ตังแต่วันที่ ๑๔ - ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาวิจารณ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๘ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาไปสู่ข้อมูลใหญ่ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ครั้งที่ 2 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สู่การเป็นองค์กรดิจิทัจ (Smart office) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องปรับอากาศห้องระบบเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก... วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาวิจารณ์รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (Wed Portal) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยิวธีประกวดราคา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประชาวิจารย์รายละเอียดขอบเขตของงาน (TOR) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลางสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และเว็บไซต์วัฒนธรรมจังหวัด วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ๒o/๑๒/๒๕๖๔ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการจ้างจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาพิจารณ์ จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเว็ป วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบห้องประชุมแบบอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาพิจารณ์งานจ้างดำเนินโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พ.ย ๒๕๖๔ ถึง ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๓) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ และอาคารหอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (หอศิลป์แห่งชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศจ้างที่ปรึกษาและออกแบบการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ ตำบลบางนาค อำเภทเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม อาคารงานเครื่องทรงเกียรติยศ อาคารสำนักงานชั่วคราวกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานและอาคารหอศิลป์แห่งชาติ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างทำระบบห้องประชุมแบบอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ส่วนกลาง จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบสารสนเทศและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้สวนหย่อม สนามหญ้า บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมและอาคารหอศิลป์แห่งชาติ ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสื่อสารแะโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรมเว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (Web Portal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้างฯ (พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน ๖ ราย วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือ ผลิตและเผยแพร่สื่อวิดีทัศน์สถาบัยพระมหากษัตริย์ ๑๐ รัชกาล วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัดกระรทรวงวัฒนธรรม ส่วนกลาง จำนวน ๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้นะการเสนอราคาจ้างผลิตนิทรรศการออนไลน์โครงการจัดสร้างที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองตักสิลา สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยวิธีการคัดเลือก วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงนิทรรษการ ASEAN Timeline ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำบทความประชาสัมพันธ์นิทรรศการ "เมืองสร้างสรรค์แห่งอาเซียน : ASEAN Creative Cities และวีดิทัศน์สร้างสรรค์ในประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านวัฒนธรรมอาเซียน วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นส่งเสริมสังคมไทย โดยวิธีคัดเลือก วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์สี เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน ณ กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน กลุ่มอำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานที่ ๑ นนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding) วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๒ รายการ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถเพื่อใช้ในภารกิจงานของสำนักงานรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๖ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๖ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (Web Portal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดขอบเขตงาน (TOR) จ้างดำเนินการโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ตุลาคม 2564 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการของกองการต่างประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเลขานุการปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสแกนเนอร์ ยี่ห้อ Epson รุ่น GT-๑๕๐๐ จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ เชิญชวนจ้างที่ปรึกษาและออกแบบการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดขอบเขตของาน (TOR) จ้างดำเนินการโครงการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปัญญาผ้าไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานกลาง สำนักงานปลัดกระทรววัฒนธรรมและเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์กระทรวงวัฒนธรรม เว็บไซต์หน่วยงานกลาง สำนักงานปลัดกระทรววัฒนธรรมและเว็บไซต์สำนักงานวัฒนธรรมจัง (Web Portal) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๔ รายการ ใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand : CCPOT) สู่สากลรายการที่ 1 e-bidding วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนกรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกแผนกรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์คู่มือการฏิบัติงานพิธีสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี และวีดิทัศคู่มือการปฏิบัติในกรณีเจ้าภาพรับไปปฏิบัติเอง จำนวน 9 เรื่อง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์คู่มือการปฏิบัติงานพิธี วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์คู่มือการปฏิบัติงานพิธีสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี และวีดิทัศน์คู่มือการป วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์คู่มือการปฏิบัติงานพิธีสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีและวีดิทัศน์คู่มือการปฏิบัติในกรณีเจ้าภาพรับไปปฏิบัติเอง ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๙ เครื่อง ด้วยวิะีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Zoom วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินโครงการจัดทำระบบบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Card) การ์ดวันแม่ออนไลน์ "ฝากรักจากใจ ผ่านไซเบอร์" วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
รายละเอียดและข้อกำหนดขอบเขตของงาน (Term if Reference : TOR) จ้างจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพมหานคร ๒๕๖๔ (Bangkok ASEAN Flim Festival ๒o๒๑) วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างกิจกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างแปลต้นฉบับ และจัดพิมพ์หนังสือภาพ (Catalog) "ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย" (Cultural Product of Thailand : CPOT) ประจำปี 2563 วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox รุ่น CM๓๑๕dw จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding) วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหน้ากากอนามัย N๙๕ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุด PPE แบบ Coverall วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง (High Flow Nasal Cannula Oxygen Therapy Device : HFNC) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้างฯ จำนวน ๑ ราย วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง จำนวน ๒ เครื่อง โทรศัพท์แบบสายเดี่ยว จำนวน ๔ เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ เครื่อง โทรศัพท์แบบสายเดี่ยว จำนวน ๓ เครื่อง และโทรศัพท์แบบไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดรัม จำนวน ๒ ชุด ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น DocuPrint CP๓๑๕dw วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดจ้างแปลต้นฉบับและจัดพิมพ์หนังสือภาพ (Catalog) “ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย” (Cultural Product of Thailand : CPOT) ประจำปี 2563 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดําเนินโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) สู่สากลรายการที่ 1 ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application "บวร On Tour" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application "บวร On Tour" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๑ รายการ คือ ผงขมิ้น (จำนวน 30 กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้างฯ จำนวน ๖ ราย วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งงานระบบสื่อสาร (ระบบคอมพิวเตอร์ LAN & WIFI และระบบโทรศัพท์ภายใน) ของอาคารสำนักงานชั่วคราว กองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application "บวร On Tour" ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) สู่สากล รายการที่ 2 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Zoom วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ใช้ในราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสเทศและการสื่อสาร วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๓๙ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (CCPOT) สู่สากล รายการที่ 1 ศึกษา พัฒนา และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงนิทรรศการเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทยฯ รายการที่ ๒ การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการกระตุ้ยและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) CCPOT สู่สากล รายการที่ ๑ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุคนเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ปรับปรุงร่าง TOR ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย สู่สากล รายการที่ ๒ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างดำเนินโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural Product of Thailand) CCPOT สู่สากล รายการที่ ๑ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประชาพิจารณางานจ้างดำเนินโครงการกระตุ้นและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนไทย (Community Cultural of Thailand) CCPOT สู่สากลรายการที่ ๒ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง o๒/o๓/๒๕๖๔ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุในการปฏิบัติงานพิธี (เครื่องสด) สำหรับใช้ประดับจิตกาธาน ในภารกิจการปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๔ รายการ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อ (Viral Clip) รณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมค่านิยม จิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๕ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox จำนวน ๑ รายการ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ๖ รายการ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาเช่าคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (ขาว-ดำ และสี) เพื่อใช้ในสำนักงาน รองรับภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (ขาว-ดำ และสี) เพื่อใช้ในงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (ขาว-ดํา และสี) เพื่อใช้ในสํานักงาน รองรับภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ ใช้ในราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผรการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อรวบรวม และวิเคราะห์ฐานข้อมูลเชิงลึก สำหรับภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ครั้งที่ ๒ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างทําเครื่องเกียรติยศประกอบศพในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จํานวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการ “อัครศิลปิน” วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างทำเครื่องเกียรติยศในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ๒๕/๑๑/๒๕๖๓ วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง ๒๔/๑๑/๒๕๖๓ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดําเนินโครงการบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารที่ทําการกระทรวงวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ๑๗/๑๑/๒๕๖๓ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒) วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ๑๑/๑๑/๒๕๖๓ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประชาพิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ ราย วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศ? เรื่อง? เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง? ประจำปีงบประมาณ? พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบํารุงรักษาระบบภายในอาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ตารางแแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศสำนักงานเสนอราคาจ้างดำเนินการต่ออายุโปรแกรมประยุกต์ LINE Offcial Account กระทรวงวัฒนธรรม (@mculture) วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้กับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาบริหารจัดการระบบสารสนเทศ และเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๔๘๓ โล่ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "๑ooo ชุมชนคุณธรรม บวร On Tour" จำนวน ๒ooo ชุด วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อวีดิทัศน์การรณรงค์ ปลุกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒,๐๐๐ เล่ม วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประการผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "๑oo สุดยอดชุมชนต้นแบบ" จำนวน ๒ooo เล่ม วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประการผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือ "๑๕o บุคคล องค์กรร่วมขับเคลื่อนหลังบวร" จำนวน ๒ooo เล่ม วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ณ กองตรวจราชการ จำนวน ๙ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนกรจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ o๕/๑o/๒๕๖๓ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานขับรถยนต์ส่วนกลางของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๖ ราย ประจำปีงบประมาร พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ตารางเงินเดือนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง o๕/๑o/๒๕๖๓ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดนิทรรศการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด