การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาส่งคำอุทธรณ์และดำเนินการเรื่องร้องเรียนในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๔๕ น. ผ่านระบบ Video conference ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด