กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด