กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด