ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
แบบคำขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จัดตั้งตลาด วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ใบคำขอประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด