คำสั่ง
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity&Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 (07/04/2565)