คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
การแจ้งถมดิน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การแจ้งขุดดิน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การรับแจ้งการย้ายปลายทาง วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การรับแจ้งการย้ายออก วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การรับแจ้งการย้ายเข้า วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การขอเลขที่บ้าน วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด