พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางนิตยา กิ่งนอก หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองเขว้า ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาโครงการพัฒนาการจัดเก็บภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เพื่อปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง ตาพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง 
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางและอาหารว่างตามโครงการวันสตรีสากล องค์การบรหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัดสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
5ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง สำหรับซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
7ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจีดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ พ.ศ. 2565 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565  
3 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
4 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity&Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 
2 คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการ  
3 คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อเกษตรกรผู้ได้รับความช่วยเหลือ กรณีการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LDS)  

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน 
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ ที่ 31/2563 เรื่อง ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำนารายณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 
2 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 
3 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
4 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 
5 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 
6 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 
7 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 
8 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 
9 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 
10 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 
11 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 
12 แบบ สขร.1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564