กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 (22/07/2565)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 (22/07/2565)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2565 (22/07/2565)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 (22/07/2565)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่้องการควบคุมกิจการเลี้ยงเป็ด ไก่ พ.ศ.2565 (22/07/2565)
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ (22/07/2565)
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (22/07/2565)
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (22/07/2565)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ.2560 (22/07/2565)
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (22/07/2565)