คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (02/08/2565)
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผูู้ป่วยเอดส์ (02/08/2565)
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) (02/08/2565)
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (02/08/2565)
คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) (02/08/2565)
คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนด (02/08/2565)
คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด (02/08/2565)
คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (02/08/2565)
คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (02/08/2565)
คู่มือสําหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (02/08/2565)