นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปรางที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง (12/01/2565)