กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2565 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่้องการควบคุมกิจการเลี้ยงเป็ด ไก่ พ.ศ.2565 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามกระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทําอันตรายกับสัตว์ต่าง ๆ ทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้ากรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราาร้องทุกข์ พ.ศ.2552 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้ “บั้งไฟ ตะไล”หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อย “พลุ” หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อย “โคมลอย โคมไฟ โคมควัน” หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด