กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พ.ศ.2562 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด