คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ูคู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิช์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนด วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ูคู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฺ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ูคู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผูู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผูู้ป่วยเอดส์ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คูู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในอบต.แม่ยางตาล ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน E-LAAS (ฎีกาเบิกเงินเดิอน) วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
สมรรถนะหลัก วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ที่ 106/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำสั่งอบต.แม่ยางตาล เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ที่ 449/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำสั่งอบต.แม่ยางตาล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมอบต.แม่ยางตาล วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศอบต.แม่ยางตาล เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร อบต.แม่ยางตาล วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่ยางตาล วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด