นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปรางที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด