พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำแถลงนโยบายของนายกอบต.ต่อสภาอบต.ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
4ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
5 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
6 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คำสั่งอบต.แม่ยางตาล เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์บริการร่วมอบต.แม่ยางตาล 
2 คำสั่งอบต.แม่ยางตาล เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ที่ 449/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 
3 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร อบต.แม่ยางตาล 
4 คู่มือการให้บริการข้อมูลข่าวสารของอบต.แม่ยางตาล 
5 ประกาศอบต.แม่ยางตาล เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล 
6การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
7คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล ที่ 106/2565 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
8คู่มือการปฏิบัติงาน E-LAAS (ฎีกาเบิกเงินเดิอน) 
9คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล 
10คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
11คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 
12 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล 
13คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของอปท. 
14สมรรถนะหลัก 
15คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
16คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับการสงเคราะห์ผูู้ป่วยเอดส์ 
17คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 
18คู่มือสําหรับประชาชน: การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
19คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)  
20คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนด 
21คู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด 
22คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
23คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
24คู่มือสําหรับประชาชน: การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
25คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีป้าย 
26คู่มือสําหรับประชาชน: การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
27คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
28คู่มือสําหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย 
29คูู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 
30แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในอบต.แม่ยางตาล ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
31ูคู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิช์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
32ูคู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ฺ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
33ูคู่มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผูู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อของอปท.ในระยะเร่งด่วน 
2 การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3 แนวทางปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ 
4ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมของอปท.และชุมชนในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ของคณะกรรมการธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา 
5 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนระดับปฐมวัย และระดับปฐมศึกษาในสังกัดอปท. ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา 
6 ร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนอปท. กรรมการลุ่มน้ำ ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำ และกรรมการลุ่มน้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลุ่มน้ำ (ฉบับที่...) พ.ศ... 
7 ร่างกฎกระทรวงกำหนดสิทธิในการป้องกันและแก้ไชปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... 
8 รายงานประจำปี พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. 
9 การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
10 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ 
11 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การบริหารราชการกรุงเทพมหานคร กรณีสภาเขตและสมาชิกสภาเขต” ของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร 
12 ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปตามร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา 
13 ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.... 
14 ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานความร่วมมือของส่วนราชการในการสำรวจและศึกษาวิจัยสมุนไพรและต้้นกำเนิดของสมุนไพรในเขตอนุรักษ์ พ.ศ.... 
15 มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
16 มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 
17 มติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 
18 มติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้้งที่ 1 ประจำปี 2564 
19รายงานการประชุมสภาอบต.แม่ยางตาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ อบต.แม่ยางตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
2สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564 
3สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2564 
4สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 
5สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565 
6สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2565 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
3ประกาศอบต.แม่ยางตาล เรื่อง รายงานการเงินประจำปี และรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2564 
4รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
5รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินอบต.แม่ยางตาล จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
6รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินอบต.แม่ยางตาล จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
7รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินอบต.แม่ยางตาล จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
2ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ยางตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
3ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่่อสร้างราวกันตกลำเหมืองร่องแก หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
4ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 9 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างบ้านนายสุข กันธะวงศ์ หมู่ที่ 7 บ้านแม่ยางกวาว ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีัเฉพาะเจาะจง 
7ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสริวผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 12 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
8ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนนสายหลัก บ้านแม่ยางตาล หมู่ที่ 1 จำนวน 2 จุด ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บ้านแม่ยางกวาว หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
10ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ลำเหมืองทุ่งเก่า หมู่ที่ 1 บ้านแม่ยางตาล ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
11ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเติมลมดิจิตอลแบบตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
12ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
13ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแม่ยางโทน หมู่ที่ 4 ต.แม่ยางตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
14ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 7 หมู่ที่ 4 บ้านแม่ยางโทน ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค หมายเลขครุภัณฑ์ 416-53-0028 
16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ศำนักงาน โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง จำนวน 3 รายการ 
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ยางม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุ่งไหล่ทางถนนวสายประปา บ้านแม่ยางม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง