พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)  

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อย “โคมลอย โคมไฟ โคมควัน” หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ 
2 มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ในการจุดและปล่อย “พลุ” หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกับพลุ ขึ้นไปสู่อากาศ 
3 มาตรการป้องกันและการรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยหรือกระทําการอย่างใดเพื่อให้ “บั้งไฟ ตะไล”หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ 
4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราาร้องทุกข์ พ.ศ.2552 
5 ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามกระทําการใด ๆ อันเป็นการรบกวน เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือทําอันตรายกับสัตว์ต่าง ๆ ทุกชนิดในอุทยานแห่งชาติ 
6 ประกาศสํานักงานประกันสังคม เรื่อง การคืนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้ากรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๑ 
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563 
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2563 
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การควบคุมกิจการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2565 
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่อง การบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2563 
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล เรื่้องการควบคุมกิจการเลี้ยงเป็ด ไก่ พ.ศ.2565 
12 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ 
13 ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
14 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
15 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของรัฐ พ.ศ.2560 
16 พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘