ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียง
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลเวียง เรื่อง ขอความร่วมมือให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้โฆษณา ผู้ปิดประกาศ ติดตั้ง หรือแขวน ทำการปลด รื้อ ถอน เก็บ ป้ายโฆษณาออกจากที่สาธารณะ เขตพื้นที่เทศบาลตำบลเวียง
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ.๓๙-๐๐๘ บ้านทุ่งดุก หมู่ที่ ๔ ตำบลเวียง กว้าง ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒.๒๘๗ กิโลเมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ ๑๑,๕๖๖ ตารางเมตร เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด