กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่่่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549) (22/04/2565)
พรบ.เทศบาล พ.ศ 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 (22/04/2565)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) พ.ศ.2562 (22/04/2565)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 (22/04/2565)
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 (22/04/2565)
พรบ.อบจ.(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 (22/04/2565)
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7)พ.ศ.2562 (22/04/2565)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 (22/04/2565)
ข้อบัญญัติการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 (07/04/2565)