โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)  -แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน - แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด