กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) พ.ศ.2562 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7)พ.ศ.2562 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
พรบ.อบจ.(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
พรบ.เทศบาล พ.ศ 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่่่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ข้อบัญญัติการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นข้อบัญญัติที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลรักษาความสะอาดของถนน ทางเดินที่สาธารณะ กำจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด