กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นการวิจัยความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะที่ประชาชนมาใช้บริการด้านต่างๆ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด