กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ... เชื่อมโยง
สถิติการให้บริการประชาชน วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถิติการให้บริการประชาชน ... เชื่อมโยง
มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ... เชื่อมโยง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด