มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)
มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7) วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 1. สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด 2.สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด 3.สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการของจังหวัด ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด