นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด