พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 อบต.สะเอะ 
2ผลการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.สะเอะ 
3ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
4ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
5ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
6ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
7ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
8ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
9ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
10ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
11ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
12ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
13ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
14ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง อบต.สะเอะ 
15ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะเอะ 
16ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก อบต.สะเอะ 
17ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ อบต.สะเอะ 
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ อบต.สะเอะ 
19ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหนังสือพิมพ์ลงนามเนื่องวันสำคัญของชาติไทยและของโลก 5 ธันวาคม 2564 อบต.สะเอะ 
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแม่บ้านสำนักงานอาคารหลังใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.สะเอะ 
21ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทองสำนักงาน อบต.สะเอะ 
22ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์สำนักงาน อบต.สะเอะ 
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสารและโต๊ะเหล็กสำนักงาน อบต.สะเอะ 
24ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ทำน้ำร้อนและน้ำเย็นสำนักงาน อบต.สะเอะ 
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อบต.สะเอะ 
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำนักงาน อบต.สะเอะ 
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 อบต.สะเอะ 
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ต้องกักตัวและประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 ในพื้นที่ตำบลสะเอะ อบต.สะเอะ 
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านในสำนักงานอบต.สะเอะ อบต.สะเอะ 
30ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง อบต.สะเอะ 
31ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย (ลมพัดแรง) อบต.สะเอะ 
32ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำนักงาน (ตลับหมึก) อบต.สะเอะ 
33ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.สะเอะ 
34ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.สะเอะ 
35ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.สะเอะ 
36ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว อบต.สะเอะ 
37ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า อบต.สะเอะ 
38ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าถนน อบต.สะเอะ 
39ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าถนน อบต.สะเอะ 
40ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าสำนักงาน (เบรกเกอร์กันดูดกิวโกโต้) อบต.สะเอะ 
41ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่คัดกรอง (อสม.) อบต.สะเอะ 
42ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ยา/ไม่ใช่ยา อบต.สะเอะ 
43ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน อบต.สะเอะ 
44ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งคู่มืออบรมคณะกรรมการ ประจำหน่วยเลือกตั้ง อบต.สะเอะ 
45ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่คอมพิวเตอร์สำนักงาน อบต.สะเอะ 
46ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศพร้อมย้ายเครื่องและติดตั้ง อบต.สะเอะ 
47ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่พร้อมชิ้นส่วนรถยนต์ขนขยะสำนักงาน อบต.สะเอะ 
48ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่พร้อมเช็คสภาพรถยนต์สำนักงาน(ฟอร์ด) อบต.สะเอะ 
49ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่รถยนต์บรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำพร้อมติดตั้ง อบต.สะเอะ 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2) อบต.สะเอะ 
2การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อรองรับการเปิดเมืองตามนโยบายประเทศ อบต.สะเอะ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3) อบต.สะเอะ 
2แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3) อบต.สะเอะ 
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 อบต.สะเอะ 
4แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.สะเอะ 
5ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 อบต.สะเอะ 
6ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 อบต.สะเอะ 
7ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561-2565 อบต.สะเอะ 
8แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561-2565 อบต.สะเอะ 
9แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.สะเอะ 
10แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) อบต.สะเอะ 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อบต.สะเอะ 
2คู่มือการปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.สะเอะ 
3สถิติการให้บริการ อบต.สะเอะ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7) อบต.สะเอะ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคา สอบราคา 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2564 อบต.สะเอะ 
2ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 อบต.สะเอะ 
3ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 อบต.สะเอะ 
4ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 อบต.สะเอะ 
5ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564 อบต.สะเอะ 
6ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 อบต.สะเอะ 
7ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 อบต.สะเอะ 
8ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 อบต.สะเอะ 
9ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 อบต.สะเอะ 
10ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 อบต.สะเอะ 
11ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 อบต.สะเอะ 
12สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 อบต.สะเอะ 
13สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 อบต.สะเอะ 
14สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 อบต.สะเอะ 
15การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 อบต.สะเอะ 
16การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 อบต.สะเอะ 
17การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 อบต.สะเอะ 
18การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 อบต.สะเอะ 
19การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 อบต.สะเอะ 
20เรื่อง การเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 อบต.สะเอะ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สะเอะ 
2มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชน อบต.สะเอะ 
3คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.สะเอะ 
4สถิติการให้บริการประชาชน 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สัญญาอื่นๆ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1รายงานผลการวิจัยเชิงสำรวจ ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการงานบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อบต.สะเอะ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไปฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อบต.สะเอะ 
2สัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง อบต.สะเอะ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540