พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) อบต.สะเอะ 
2ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) อบต.สะเอะ 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร 
4สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) อบต.สะเอะ 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อบัญญัติการควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 อบต.สะเอะ 
2พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่่่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2549) อบต.สะเอะ 
3พรบ.เทศบาล พ.ศ 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562 อบต.สะเอะ 
4พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่6) พ.ศ.2562 อบต.สะเอะ 
5พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2562 อบต.สะเอะ 
6พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 7)พ.ศ.2562 อบต.สะเอะ 
7พรบ.อบจ.(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 อบต.สะเอะ 
8พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่7)พ.ศ.2562 
9รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พุทธศักราช 2560 อบต.สะเอะ