กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 (25/05/2565)
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 (25/05/2565)
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 (25/05/2565)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (24/05/2565)
พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา (24/05/2565)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย (24/05/2565)
ระเบียบปฏิบัติอื่น (24/05/2565)
คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย (03/07/2560)
หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว12 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการกำหนดเลขประจำบ้านและจัดทำทะเบียนบ้าน (03/07/2560)
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (31/05/2560)