กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฏีกา วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ระเบียบปฏิบัติอื่น วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 36/2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบกฎหมาย วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท 0309.1/ว12 ลว 22 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการกำหนดเลขประจำบ้านและจัดทำทะเบียนบ้าน วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 66 (พ.ศ.2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดอุทัยธานี วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด